Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

STU dagtilbud​

Petersdal ungdomsuddannelse for unge med ASF.

Den 3 årige ungdomsuddannelse STU.​

Formål.

​​​Lov nr 564 af 6 juni 2007 § 1.

Formålet med denne uddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

​​

Formålet er at udvikle den enkelte unges identitet på vej ind i ungdoms/voksen livet. Der vil blive taget udgangspunkt i at fremme den unges selvstændighed og give dem mulighed for at være aktivt deltagende i at skabe større indflydelse på eget liv.

Uddannelsen.

​​​Et STU forløb indeholder mindst 840 timer årligt i 3 år. Af de 840 timer bruges maksimalt 280 timer til praktik.

​​​​​

Målgruppen.

​​​Målgruppen er unge mellem 16 – 25 år med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Vi kan vi optage unge der er moderat fungerende og som befinder sig på et tidligt udviklingstrin. Vi kan modtage unge som på baggrund af deres forstyrrelse også oplever en negativ/uhensigtsmæssig adfærd der kan skabe problemer i hverdagen.

​​For unge med Autisme Spektrums Forstyrrelser (ASF) gælder det om at tilegne sig kompetencer, som andre sjældent tænker over, men som er nødvendige for at kunne lære at begå sig i samfundet.

​​​

Vores dagligdag er baseret på de tre grundlæggende problematikker der gør sig gældende hos unge med Autisme spektrumsforstyrrelser (i fagsprog kaldet triaden).

​​​

 • Afvigelser i socialt samspil.
 • Afvigelser i kommunikation.
 • Afvigelser i social forestillingsevne.

​​Tilbuddet henvender sig til unge med ASF, men det er vigtigt at understrege at der vil være store variationer i gruppen af unge.

​ASF kan optræde sammen med andre handicaps, sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

​Der vil være stor forskel på hvorledes de unges adfærd fremtræder.

​​Derudover skal der tages hensyn til den unges behov for pleje og omsorg.

​​​​De tre kompetenceområder.

​​​De personlige kompetencer:

​At fremme den unges selvstændighed og være aktivt deltagende i eget liv og i samfundslivet.

​​De sociale kompetencer:

​At fremme den unges muligheder for at kunne fungere i sociale sammenhænge. At kunne begå sig i fællesskabet ved arbejdsliv, familieliv, i offentligheden m.m.

​​​

De faglige kompetencer:

​At fastholde og videre udvikle de i forvejen erhvervede faglige kompetencer og færdigheder. Det drejer sig typisk om kompetencer i dansk, matmatik m.m. Det kan også handle om kompetencer og færdigheder som at være aktiv i køkken, gartner opgaver m.m.

​​​​Uddannelsen vil være bygget op i tre dele:

​​​En specifikt målrette del, hvor vi tager udgangspunkt i den unges egne interesse områder og arbejder ud fra dem. Det er med til at øge den unges motivation og lyst, og som følge af det den unges mulighed for at indlære nyt.

​​

En almendannende del, hvor vi arbejder med den unges personlige og sociale udvikling. Der vil være fokus på de tre problematikker der gør sig gældende for unge med ASF.

​​​

En praktik del, vi arbejde med at afprøve den unges evner og færdigheder i en arbejdsmæssig praksis. Der vil være en individuel målsætning, så det kan foregå på stedet eller i praktik ude.

​For vores målgruppe vil fremtidsudsigten til at få et arbejde på ordinære vilkår næppe være til stede. Vores fokus ligger på at udvikle deres personlige ressourcer for derigennem at kunne skabe sig en tilværelse med en arbejdsidentitet på egne vilkår.

​​​

Ungdoms uddannelsen på Petersdal bliver tilrettelagt således at den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov, socialt såvel som fagligt.

Afklaringsforløb.

​​Ungsomsuddannelsen består af et 12 ugers afklaringsforløb. Her afdækkes muligheder og ønsker for det videre forløb. På denne baggrund udarbejdes der en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en UU-vejleder og eventuelle forældre. Uddannelsen består i øvrigt af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter.

 • ​​Hvordan ser den unge sig selv i et fremtidigt voksenliv, evt. uddannelse og job.
 • ​Hvordan er den unges sociale kompetencer.
 • Hvordan er den unges kompetencer i forhold til selvstændig livsførelse.
 • Hvordan er den unges faglige standpunkt.​
 • Hvis det er muligt udarbejdes det i samarbejde med den unge.

​​Indhold.

​​​Dagligdagens indhold vil rumme forskellige områder, disse vil dog være individuelt alt efter hvilken målgruppe (se bilag) den unge befinder sig i og efter hvilket behov for støtte den unge kræver.

Den vil indholde følgende:

​​​​​

Bo undervisning.

​Boundervisning handler om at kunne være en aktiv deltager og så selvstændigt som muligt at kunne tage del i dagligdags gøremål.

​​Hygiejne:

 • ​At skabe hensigtsmæssige rutiner i forhold til personlig hygiejne i dagligdagen.
 • At gøre den unge så selvhjulpen som muligt.
 • At skabe en forståelse for hvilke signaler man sender til sine omgivelser i forhold til personlig hygiejne og påklædning.

​​​Vi støtter de unge ved dagligdags gøremål at være opmærksom på hygiejne og at gøre det som en naturlig del af dagligdags gøremål, fx at vaske hænder inden man begynder at arbejde i køkkenet. Vi skaber visuelle redskaber der understøtter hvordan det skal gøres.

​​

Rengøring:

 • At skabe rutiner i forhold til rengøring.
 • At skabe rutiner ved dagligdagsgøremål.​

​Vi tager rengøring ind i dagligdagen som en fast del. Vi arbejder med at bruge de rigtige rengøringsmidler, at dosere korrekt, at vedligeholde vores redskaber og elektronik korrekt efter brug m.m.

​​

Kost.

 • ​At den unge bliver aktiv deltagende i madlavning.
 • At finde opskrifter.
 • At udarbejde indkøbslister hertil og indkøb.
 • At øge en forståelse hvad vi spiser og hvorfor.
 • At øge forståelsen for sundhed og hvorfor.
 • At kunne dele med de øvrige unge.

​​Vi arbejder på at skabe en positiv kultur omkring spisning. Hvorfor spiser vi sundt? Hvorfor spiser vi flere gange dagligt. Vi har fokus på at de unge får en succes og anerkendelse ved at dele med andre.

​​​

Økonomi:

 • ​At øge pengeforståelsen.
 • At føre regnskab ved indkøb.

​Vi har fokus på at drage økonomi og regnskab ind i dagligdagen, fx ved indkøb.

​​​

Selvforståelse.

​Selvforståelse handler om at fremme den unges personlige udvikling og selvværd.

Selvforståelse og autisme.

​Målet for den unge er:

 • At få mere viden om sine vanskeligheder som følge af sin ASF.
 • At kende egne ressourcer.
 • At udvikle strategier og handlemåder til at håndtere hverdagslivet.
 • At kende ydre stressfaktorer og agere i dem.

​Relationer.

Målet for den unge er:

 • ​At deltage i struktureret fælles aktiviteter.
 • At udvikle visuelle redskaber der øger forståelsen i relations sammenhænge.
 • At lære at der er forskel på relationer, fx familie, bekendte, butiksansatte m.m.
 • At skabe redskaber der gør det muligt at vedligeholde relationer.

​Der skal bruges tid på at træne den unge i at begå sig i sociale sammenhænge og skabe relationer til omgivelserne. Det kan være svært for unge med ASF at vide at man ikke agerer ens i forskellige relations sammenhænge.

Relationsarbejdet er vigtigt i forhold til at kunne fungere i samfundslivet. Relationsarbejdet ligger i tæt forbindelse med kommunikation.

Kommunikation.

​​​Kommunikation er en af de største problematikker når man er ung med ASF. Kommunikation er en afgørende faktor for vores relation til andre mennesker og dermed vores evne til at kunne fungere socialt.

​Den unge har generelt svært ved at forstå hvilket formål kommunikation har, de har svært ved at tolke og forstå andres kommunikation, verbalt som nonverbalt.

​Det handler om en basal forståelse af sociale signaler, aflæsning af ansigtsmimik, blik og gestus, samt afkodning af sprog som en del af det sociale samspil og kommunikation,

​Mange adfærdsproblemer kan forklares ved, at den unge ikke kan gøre sig forståelig eller ikke forstår sine omgivelser, fordi der ikke bliver anvendt den rette kommunikationsform.

​Fravær af den rette kommunikationsform kan stresse personen og fx medføre angst eller aggressiv adfærd.

​Kommunikation er et af vores største fokus områder i dagligdagen. Vi arbejder konkret og visuelt i vores kommunikations form til den unge.

​Vi arbejder på at give den unge egne kommunikations midler for at give udtryk for egne behov og følelser. Dette skal være medvirkende i at mindske uhensigtsmæssig adfærd.

Målet for den unge er:

 • ​At styrke forståelsen for den modtagende kommunikation.
 • At kunne give udtryk for behov.
 • At kunne give udtryk for følelser på en hensigtsmæssig måde.
 • At udvikle kommunikationsstrategier der kan benyttes i forskellige relations sammenhænge.

​​Bevægelse/motion.

​​​Regelmæssig fysisk aktivitet har en sundhedsgavnlig effekt på kroppens sundhed og velvære. Ved fysisk aktivitet frigives der endorfiner i kroppen som er en slags lykke hormon. Dette giver en følelse af velbehag og en mindre grad af anspændthed.

​​​Fysisk aktivitet er generel bevægelse som vi gør i dagligdagen.

​Fysisk aktivitet kan også være fast program i et motionscenter, svømmehal, bowling m.m.

​​

​Målet for den unge er:

 • ​At motion bliver en fast del af hverdagen.
 • ​At motion er med til at øge forståelsen for sundhed.
 • At motion bliver et redskab til at mindske stress.
 • At motion skaber en mulighed for oplevelser og fællesskab.

​​Motion kan kombineres med friluftsliv.

Motion kan foregå i naturen som vandreture, at arbejde med GPS og kortløsning, fisketure m.m.

Friluftsliv er brug af egne omgivelser, hvor der etableres bål sted og aktiviteter der hertil høre, som at ordne brænde, at tænde op m.m.

Friluftsliv er også havebrug, at plante og følge processen m.m.

​​

​Friluftsliv kan kombineres med andre områder som madlavning, matematik, dansk m.m.

​Målet for den unge er:

 • ​At komme i kontakt med andre omgivelser og oplevelser.
 • ​At lære at bruge naturen aktivt.
 • ​At kunne skabe og dele en fællesoplevelse.

​​​​​​Musik/rytmik.

​​​Musikkens formål handler om at give de unge mulighed for at udvikle evnen til at opleve musik og de følelser der hertil kan være forbundet.

​Musikken er med til at opleve succes og dermed øge selvværd.

​Unge med ASF kan have nemt ved at forholde sig til musik og derigennem skabe en sansemæssig succes oplevelse.

​​​

Målet for den unge er:

 • ​At musikken skaber et rum til følelser.
 • At musikken skaber bevægelse og fysisk aktivitet.
 • At skabe et samarbejde i mellem flere.
 • At være i stand til at mestre en rytme på et instrument.

​​​​​

Kreativ.

​​​Den kreative del handler om at finde indgangsvinkler hos de unge der øger deres motivation og lyst til at være aktive i dagligdagen. Dette er med til at øge deres indlæring. I det kreative kan det handle om at skabe en ide, planlægge det og gennemføre det.

Dette er med til at øge de unges succes og deres selvværd.

Unge med ASF er visuelt stærke og at arbejde kreativt kan være en mulighed for at udtrykke dem visuelt og styrke dem i deres forestillingsevne.

​​

​Målet for den unge er:

 • ​At skabe kendskab til forskellige kreative indgangsvinkler.
 • At øge muligheden for at udtrykke følelser på en ny måde.
 • At kunne være i en arbejdsproces fra start til det færdige resultat.

​​​​​

Faglig.

​​​Formålet med den faglige del er at holde fast i de i forvejen tillærte færdigheder og tillære sig nye. Der er mulighed for at arbejde med konkrete faglige opgaver i korte eller længere sessioner alt efter den unges evne og motivation. Det faglige bliver en del af det daglige så de unge bedre kan anvende det i sammenhænge der vedrører de unges dagligliv.

​​​

Dansk:

 • ​at genopfriske og øge danskkundskaber i forhold til læsning, skrivning stavning og i arbejdet med kommunikation.
 • At bruge forskellige medier til at øge læse lysten.

​Matematik:

 • At genopfrikse og øge regne og matematikkundskaber.
 • At anvende matematik i praksis, ved fx indkøb, opmåling af bålplads m.m.

​​

Engelsk:

 • ​At genopfriske og øge engelskkundskaber i forhold til læsning, skrivning, stavning m.m.
 • At anvende forskellige medier som pc spil, musik, lydbøger m.m.

​​​​​

Arbejdstræning/praktik.

​​​Arbejdstræning og praktik er den del der holder fokus på hvilken retning ungdomsuddannelsen skal gå. Med udgangspunkt i ”den specifikt målrettet del” hvor vi tager udgangspunkt i de unges interesse områder finder vi en retning i parallel med arbejdsmarkedet.

Dette overfører vi til ”praktik delen” hvor vi skal afprøve den unges færdigheder i arbejdsmæssig praksis.

​​

​Som en del af uddannelsen skal alle de unge tilbydes en praktik.

​Praktik kan foregå på stedet eller en praktik ude.

​​

​Ud fra samtaler med de unge og ud fra vores kendskab vil vi arbejde på at finde de styrker og interesser som er motiverende for de unge at beskæftige sig med. Der vil være en individuel målsætning og ud fra dette komme i ”praktik” på stedet eller i praktik ude.

​​​

At arbejde med arbejdstræning handler igen om at arbejde med de unges kommunikation og sociale kompetencer.

​​​

For vores målgruppe vil fremtidsudsigten til at få et arbejde på ordinære vilkår næppe være til stede. Vores fokus vil ligge på at udvikle deres personlige ressourcer for derigennem at kunne skabe sig en tilværelse med en arbejdsidentitet på egne vilkår.

​​​​​​​​​​​Undervisningsform.

​​​I forhold til den enkelte unge tilrettelægges dagen efter de individuelle behov og ressourcer.

Dagligdagen er struktureret og forudsigelig. Udviklingen skabes ved individuel undervisning, individuel træning, træning i sociale forhold i mindre grupper m.m.

​​​

Det er vigtigt at nævne at de unge med ASF er udsat for mange stress påvirkninger i løbet af en dag og de kan have vanskeligt ved at håndtere det hensigtsmæssigt. De kan reagere fysisk og psykisk på dette. Som en del af tilbuddet er vi opmærksomme på dette og vi forsøger at skabe de nødvendige rammer og plads for de unge.

Vi forsøger at finde årsagerne til stresspåvirkningerne og gennem pædagogisk vej skabe strategier der reducerer stress påvirkningerne. Vi kan forsøge at skabe strategier der er en hjælp for den unge selv og omgivelserne.

​​​​​

Autisme og arbejdsmetoder.

​​​Der vil blive arbejdet med metoder der gør sig gældende inden for arbejdet med børn/voksne med autisme spektrums forstyrrelser. Som udgangspunkt gør vi brug af TEACCH metoden, som tager udgangspunkt i et menneskesyn omkring autisme, der respekterer individet og acceptere tilstanden. Det betyder at man tager udgangspunkt i den enkelte unge og deres muligheder for udvikling. Igennem TEACCH bruges der en række kommunikations- og forståelsesfremmende strategier i form af visualisering og konkretisering.

Herudover vil vi bruge redskaber der er med til at fremme kommunikationen (PECS) og redskaber der er med til at fremme selvforståelse, ved hjælp af sociale historier, tegneserie samtaler, KAT kassen m.m. alle redskaber der er med til at give mere ro og tryghed i hverdagen og dermed øget mulighed for positiv udvikling.

​​​​Udviklingsplaner.​

​Der vil blive udarbejdet en plan (udviklingsplan) for den enkelte med nøjagtige mål for en periode. Planen vil blive beskrevet udfra den unges synspunkter, forældre og familie og de øvrige instanser der er omkring. Planen vil blive justeret og tages op til vurdering mindst én gang årligt.

​Ved endt uddannelse.

​​Når uddannelse afsluttes udformer vi en profil der beskriver den enkeltes faglige og praktiske kvalifikation og personlige kompetencer.

​Der bliver ligeledes udfærdiget et kompetence bevis.

​​​

​​​​​​Personale og omgivelserne.

​​​Det kræver forudsætninger fra personalet og omgivelserne ved dagtilbuddet at i mødekomme unge med ASF særlige behov. For at skabe den største harmoni er det nødvendigt med en stor viden omkring autisme spektrums forstyrrelser og for at skabe en fælles holdning.

​​​

At være medarbejder kræver:

 • ​At have et positivt menneske syn.
 • At besidde empati.
 • At have viden/handicapforståelse.
 • At forstå vigtigheden i at have fælles viden og holdning omkring børnene.
 • At kunne se mulighederne for den enkelte unge frem for begrænsninger.

​​Som medarbejder er det vigtigt at kunne give og modtage supervision. Det er vigtigt at kunne diskutere de pædagogiske arbejdsredskaber og at kunne omsætte dem til praksis – at arbejde konstruktivt og kunne arbejde fremadrettet.

Det er vigtigt at have forståelse for hver enkelte medarbejders kompetencer og brugen heraf. Det er vigtigt at kunne arbejde individuelt med det fælles mål for øje.

​​Det handler om et ønske om engageret medarbejdere med lyst til at lære.

​​​​​

Forældresamarbejde.

​​​Ved ungdomsuddannelsen på Petersdal er det vigtigt med et godt forældresamarbejde, da det altid er forældrene der kender deres børn bedst og er i besiddelse af en særlig viden omkring den unge. Det er vigtigt for os at gøre brug af forældrenes viden og ikke mindst at skabe en forståelse for hvad det er at deres søn/datter kan og skal kunne i fremtiden.

​​At være ung handler også om en frigørelse fra forældrene, dette kan kræve hjælp til den unge, men også til forældrene. Det kræver samarbejde fra dagtilbudet og i hjemmet. Der skal være en fast struktur omkring information og kommunikation i forhold til forældre samarbejdet. 

S/I Petersdal

​Grønsundvej 16

4780 Stege

Telefon: 55 37 50 23

E-mail: petersdal@petersdal.dk

Botilbud for unge

Grønsundvej 14
4780 Stege

Botilbud for børn

Grønsundvej 16
4780 Stege

STU og Aflastningstilbud

Skovledsvej 4
4772 Langebæk

Find os på

Tilbudsportalen​